Psykologiske og sosiale faktorer i arbeid

Anonymitet – sikkerhet
(Personvern)

Forutsetning for kartlegging av arbeid og helse er at den enkelte som deltar er sikret konfidensialitet, anonymitet og sikkerhet. Det vil si at ingen del av besvarelsen fra den enkelte ansatte blir gjort offentlig eller vist til bedriftsledelsen eller til uvedkommende. Ressurssenteret anvender et datasystem som sikrer at den enkeltes besvarelse forblir konfidensiell og sikkert oppbevart. Etter besvarelsen er utført, lagres besvarelser og persondata fysisk atskilt. Det er ingen elektronisk forbindelse som kan ”hackes” mellom besvarelse og persondata.

Resultater som sendes tilbake til bedriften er anonymisert på en slik måte at enkeltpersoners besvarelser ikke skal gjenfinnes. Persondata som alder, kjønn og avdeling, brukes bare til å sammenligne grupper og ikke til å finne fram til enkeltpersoner. Data fra andre bedrifter (for sammenligninger) blir behandlet på samme måte.

Det forutsettes at ledelsen
og de ansatte er enige
om  at det gjennomføres
en kartlegging (jfr Arbeidsmiljøloven).

Innlogging

Brukernavn

Passord
Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid kan tilby

  • Kartlegging med kvalitetssikrede instrumenter
  • Referansedatabase

Kartlegging

Ressurssenteret kan bistå i kartlegging av psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold.

Følgende instrumenter anvendes:

  • The General Nordic questionnaire for psychological and social factors at work (QPSnordic) er testet grundig psykometrisk og prøvet ut i praksis. Dette instrumentet danner kjernen i kartlegginger.
  • Andre instrumenter som kartlegger spesifikke forhold i virksomheten som endringer, arbeidstid, hjemmearbeid.
  • Helse og helseplager (psykiske og kroppslige).
  • Andre forhold: jobb engasjement, ønsker om å slutte, jobb tilfredsstillelse.

Feedback til virksomheten

Bedrifter som utfører kartlegginger vil få resultatene tilsendt kort tid etter at undersøkelsen er utført. Disse data vil ikke identifisere den enkelte ansatte

Referansedatabase

Data som samles inn fra kartleggingene legges i en sikker database. Virksomheter som benytter ressurssenteret kan hente ut data fra lignende virksomheter for sammenligning og benchmarking. Ressurssenteret har sikre rutiner som forhindrer at persondata eller data som identifiserer den enkelte bedrift kommer ut.
Skal besvare spørreskjema
(er ansatt i en bedrift som gjennomfører kartlegging)

Klikk her

Skal utføre kartlegging / undersøkelse i en virksomhet

Klikk her

Skal hente ut data om arbeidsmiljø
(krever passord)

Klikk her


Kontakt oss for mer informasjon:

Shahrooz Elka
shahrooz.elka@stami.no
Tlf: 23 19 52 16